XXXI/205/18

Uchwała Nr XXXI/205/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Mielniku

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000), art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603, zm. poz. 650) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 62 i poz. 1000) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2018 jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Gminny w Mielniku z siedzibą w Mielniku przy ul. Brzeskiej 132, dalej zwany Żłobkiem.

§ 2. 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

2. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 ustala się, że przekazaniu Żłobkowi  w zarząd podlega ułamkowa część zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 6143/2 położonej w Mielniku przy ul. Brzeskiej 132, do sprawowania wspólnego zarządu nieruchomością z Zespołem Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku wraz z częścią wyposażenia budynku znajdującego się na tej nieruchomości.

§ 3. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Mielnik na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

2. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Żłobka prowadzi księgowość Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXXI/205/18 (PDF, 99,06 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXI/205/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-06-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-07-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-07-02