XXXI/208/18

Uchwała Nr XXXI/208/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000) oraz art. 54 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603, zm. poz. 650) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami na terenie Gminy Mielnik:

  1. Kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach przeprowadza się raz w roku.
  2. Kontrolę zgodności danych zawartych w rejestrze ze stanem faktycznym przeprowadza się raz w roku.
  3. Kontrolę wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi przeprowadza się raz w roku.

§ 2. Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w niniejszej uchwale, pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie 30 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do rejestru żłobków.

§ 3. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka Wójt Gminy Mielnik prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru, o którym mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXXI/208/18 (PDF, 96,9 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXI/208/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-06-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-07-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-07-02