XXXII/214/18

Uchwała Nr XXXII/214/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz art.223 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.:Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku jako jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.) gromadzi dochody na jednym wydzielonym rachunku bankowym.

§ 2. Jednostka budżetowa wymieniona w § 1 gromadzi na wydzielonym rachunku dochody z następujących źródeł:

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wymienionej w § 1;
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki wymienionej w § 1;
3) opłat za żywienie uczniów, wychowanków i pracowników jednostki wymienionej w § 1;
4) opłat za korzystanie z posiłków przez grupy zorganizowane inne niż wymienione w pkt 3;
5) opłat za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni;
6) opłat za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, zaświadczeń, itp.;
7) wpłat uczniów za zniszczone podręczniki stanowiące własność jednostki wymienionej w § 1.

§ 3. Z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku mogą być pokrywane następujące wydatki:

1) zakup żywności, zakup środków czystości i innych artykułów oraz sprzętu niezbędnego do pracy kuchni i stołówki;
2) związane z opłaceniem rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków;
3) zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do jednostki wymienionej w § 1;
4) remonty i usługi;
5) prowizje bankowe związane z obsługą rachunku bankowego;
6) wydatki na cele wskazane przez darczyńcę.

§ 4. 1. Kierownik jednostki budżetowej wymienionej w § 1 łącznie z projektami planów finansowych tych jednostek opracowuje projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych.
2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych są sporządzone w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.
3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych przekazywane są Wójtowi w terminie określonym w uchwale Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Gminy.
5. Plany finansowe dochodów rachunku dochodów gromadzonych przez jednostkę budżetową oraz wydatków nimi finansowanych, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, stanowią prognozę gromadzonych dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej; są one zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej gromadzącej te dochody w terminie do 14 dni od otrzymania od Wójta informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tej jednostki.
6. Kierownik jednostki budżetowej może zwiększać wydatki finansowe dochodami ze źródeł określonych w § 2 w przypadku realizacji wyższych od planowanych dochodów oraz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych tych dochodów i wydatków nimi finansowanych.
7. Kierownik jednostki budżetowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, zawiadamia Wójta o dokonanych zmianach.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/162/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 2 oraz § 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXXII/214/18 (PDF, 105,59 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXII/214/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-08-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-08-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-08-30