XXXIII/223/18

Uchwała Nr XXXIII/223/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

     Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu celem jego zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/219/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mielnik i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXXIII/223/18 (PDF, 203,93 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXIII/223/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 5 października 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-10-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-10-16