IX/56/19

Uchwała Nr IX/56/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania "Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1785B Mielnik - Mętna - Adamowo"

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/36/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania "Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1785B Mielnik - Mętna - Adamowo" wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 otrzymuje brzmienie: Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019 rok, w wysokości 99 441,91zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • IX/56/19 (PDF, 99,53 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania "Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1785B Mielnik - Mętna - Adamowo"

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-08-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-08-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-08-06