IX/58/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3963

Uchwała Nr IX/58/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie zaliczenia drogi w Niemirowie do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 , poz. 12, poz. 317, z 2019 r. poz. 698, poz. 730), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę w Niemirowie opisaną w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przebieg drogi gminnej, o której mowa w ust. 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • IX/58/19 (PDF, 350,01 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi w Niemirowie do kategorii dróg gminnych (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-08-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-08-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-08-06