IX/59/19

Uchwała Nr IX/59/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji inwetaryzacyjnej

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191; zm. z 1990 r. Nr 43, poz. 253 Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 1993 r. Nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; Nr 65, poz. 285; z 1996 r. Nr 23, poz. 102; Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i z 2017 r. poz. 653) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje sią komisję inwentaryzacyjną w składzie:

  1. Tomasz Gorochowicz- przewodniczący,
  2. Katarzyna Bajena- członek,
  3. Małgorzata Radziszewska- członek.

§ 2. Celem działania komisji jest dokonanie inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, które  dotychczas nie zostało skomunalizowane.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy  Nr XI/68/11 z dnia 29   listopada 2011  r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz uchwała Rady Gminy Nr XXI/148/13 z dnia 22  marca 2013  r. w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • IX/59/19 (PDF, 95,01 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji inwetaryzacyjnej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-08-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-08-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-08-06