IX/60/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3964

Uchwała Nr IX/60/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983; zm. z 2019 r., poz. 730) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/102/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005r. Nr. 147, poz. 1724, zmieniony uchwałą Nr XXXI/143/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2010 r. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 78, poz. 1198 i uchwałą Nr XIII/44/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 lipca 2015r. Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 2015 r., poz. 2562) skreśla się w § 3. ust. 3 o treści:

„3. Wiejski Dom Kultury Sportu i Rekreacji w Wilanowie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • IX/60/19 (PDF, 98,67 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IX/60/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-08-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-08-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-08-06