IX/61/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3965

Uchwała Nr IX/61/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5, 5a i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j Dz. U. 2019 poz. 1148), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik od 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • IX/61/19 (PDF, 178,04 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IX/61/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-08-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-08-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-08-06