IX/62/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3966

Uchwała Nr IX/62/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) art. 21 ust.1 pkt. 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234, 1496) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mielnik w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Mielnik  z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie  zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz uchwała Nr XXIX/2019/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy Mielnik  z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie  zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • IX/62/19 (PDF, 199,23 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-08-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-08-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-08-06