IX/63/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3967

Uchwała Nr IX/63/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2019 pn. ,,Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik„.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 18 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz na podst. art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1373,) i art. 114 ust.1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190, poz.2219; Dz. U. z 2019 r., poz. 492, poz. 730, poz. 959) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program profilaktyki zdrowotnej na rok 2019 pn: „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik”, zwany dalej Programem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na realizację Programu w 2019 r. zarezerwowane są w budżecie Gminy Mielnik na 2019 r. w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85195, w kwocie 9600,00 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • IX/63/19 (PDF, 458,06 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2019 pn. ,,Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik„. (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-08-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-08-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-08-06