V/22/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.1472

Uchwała Nr V/22/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17.959.432zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.939.432zł,
- majątkowe w wysokości 20.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18.655.432zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.705.337zł,
- majątkowe w wysokości 1.950.095zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 101.000zł,
2) celową w wysokości - 54.000zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 696.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 246.000zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 450.000zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.450.000zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 754.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 246.000zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 754.000zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 35.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 5.000zł i wydatki w kwocie 5.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 200.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 427.063zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Adamowo-Mętna kwotę 31.669zł.
2. sołectwa Homoty kwotę 24.288zł.
3. sołectwa Maćkowicze kwotę 32.613zł.
4. sołectwa Mielnik kwotę 85.825zł.
5. sołectwa Moszczona Królewska kwotę 33.987zł.
6. sołectwa Niemirów kwotę 28.666zł.
7. sołectwa Osłowo kwotę 25.747zł.
8. sołectwa Pawłowicze kwotę 24.374zł.
9. sołectwa Radziwiłłówka kwotę 25.833zł.
10. sołectwa Sutno kwotę 28.322zł.
11. sołectwa Tokary kwotę 29.953zł.
12. sołectwa Wajków kwotę 21.885zł.
13. sołectwa Wilanowo kwotę 33.901zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.536.720zł, koszty - 1.571.160zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 193.000zł; wydatki - 193.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 7 Uchwały;

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • V/22/19 (PDF, 886,13 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr V/22/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2019 (chwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-01-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-25