V/23/19

Uchwała Nr V/23/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art.  226,  art.  227,  art.  228,  art.  229 i  art.  243  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r.  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na  lata 2019 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci  moc  Uchwała  Nr  XXVII/169/17  Rady  Gminy  Mielnik  z dnia 29 grudnia  2017  roku  w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 - 2032 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • V/23/19 (PDF, 3,53 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr V/23/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-01-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-01-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-25