V/26/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.615

Uchwała Nr V/26/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) za zajęcie jezdni:

- do 50% szerokości - 6,00zł;
- powyżej 50% szerokości - 5,00zł;

2) za zajęcie chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, dróg rowerowych i ciągów pieszych - 6,00zł;
3) za zajęcie drogowego obiektu inżynierskiego (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) - 10,00zł;
4) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (pobocza, pas zieleni, rowy) - 4,00zł.

2. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w pasie drogowym:

a) infrastruktura "ostatniej mili" - 1,00zł
b) pozostała infrastruktura - 25,00zł

2) na drogowym obiekcie inżynierskim:

a) infrastruktura "ostatniej mili" - 100,00zł
b) pozostała infrastruktura - 200,00zł

3. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące stawki opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego obiektu za każdy dzień umieszczenia:

1) w pasie drogowym:

a) obiekty „ostatniej mili" - 0,20zł
b) pozostałe obiekty - 1,00zł

2) na drogowym obiekcie inżynierskim:

a) obiekty „ostatniej mili" - 0,40zł
b) pozostałe obiekty - 2,00zł

4. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez powierzchnię reklamy, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień umieszczenia - 2,00zł.

5. Za zajęcia 1m2 pasa drogowego na prawach wyłączności (np.: ustawienie pojemnika, ogródki gastronomiczne, pod parkingi, tymczasowe stoiska handlowe i ekspozycje) w celach innych niż wymienione w ust. 1 - 4, ustala się następujace stawki opłat za każdy dzień zajęcia - 3,00zł.

6. Infrastruktura „ostatniej mili” – sieć dostępowa – infrastruktura telekomunikacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1954 z późn. zm.) powstała pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu (sieć hurtowa) a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/183/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • V/26/19 (PDF, 101,56 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr V/26/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-01-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-01-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-25