VI/27/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.1407

Uchwała Nr VI/27/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 i poz. 1629) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 12 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany w wysokości 25 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej.

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/59/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r. poz. 3846).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VI/27/19 (PDF, 98,04 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VI/27/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-07

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-06