VI/28/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.2477

Uchwała Nr VI/28/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693,  poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 18.207.108zł, z tego:
- bieżące w wysokości 17.994.688zł
- majątkowe w wysokości 212.420zł

Wydatki ogółem 19.383.793zł, z tego:
- bieżące w wysokości 16.955.726zł
- majątkowe w wysokości 2.428.067zł

§ 8. Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 1.176.685zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 246.000zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 930.685zł.

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1.930.685zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 754.000zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VI/28/19 (PDF, 774,84 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VI/28/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-04-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-06