VI/29/19

Uchwała Nr VI/29/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 226,  art.  227,  art.  228,  art.  229 i art.  243 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693,  poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata  2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VI/29/19 (PDF, 3,52 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VI/29/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-06