VI/30/19

Uchwała Nr VI/30/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) art. 4 1  ust.  2  i 5 ustawy z  dnia 26  października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2137 i  poz. 2244) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o  przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1030, poz. 1490 i poz. 1669) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dla Wójta Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z  mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VI/30/19 (PDF, 284,22 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VI/30/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-06