VI/31/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.1408

Uchwała Nr VI/31/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, na 1% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VI/31/19 (PDF, 90,5 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VI/31/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-07

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-06