VI/32/19

Uchwała Nr VI/32/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" działającej na terenie Gminy Mielnik

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994; zm. z 2018r., poz. 1000, 1349, 1432, z 2019r. poz. 2500), art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077; zm. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 2500, 2354) oraz art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018r,. poz. 2268, zm. 1479, 1722; z 2019r. poz. 125) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia udzielić pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" w Mielniku z przeznaczeniem na:

1. Wykonanie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych objętych działaniem spółki w tym także na odbudowę i remonty budowli piętrzących, w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2019 rok.

§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminną Spółką Wodną „Sosnowiec" a Gminą Mielnik.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VI/32/19 (PDF, 96,11 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" działającej na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-06