VI/33/19

Uchwała Nr VI/33/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2019 r.

Na podstawie art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, zm. z 2018 r. poz.2245) w związku z § 6 ust. 2 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 3, poz.33 z 2007 r.) oraz Uchwały Nr XXIX/216/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 roku o zmianie uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1368), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności następującym podmiotom:

1) Parafii Prawosławnej p.w. NMP w Mielniku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

2) Parafii Prawosławnej p.w. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość w Tokarach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 60.000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);

3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Swiętego w Tokarach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych);

4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława BPM w Niemirowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 160.000,00 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych);

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VI/33/19 (PDF, 100,45 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VI/33/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2019r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-06