VI/35/19

Uchwała Nr VI/35/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zasadności organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z poźn. zm.) oraz art. art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2016 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę organizacji przez Gminę Mielnik przewozów o charakterze użyteczności publicznej w międzygminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym.

2. Ustalenie linii komunikacyjnych na których planowane będzie wykonywanie przewozów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie oceny i prognozy potrzeb przewozowych lokalnej społeczności, a także uwzględniając konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VI/35/19 (PDF, 93,51 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasadności organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-03-06