VII/36/19

Uchwała Nr VII/36/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania "Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1785B Mielnik - Mętna - Adamowo"

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Mielnik pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: "Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1785B Mielnik - Mętna - Adamowo".

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2019 rok, w wysokości 180 000,00zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Siemiatyckim a Gminą Mielnik. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VII/36/19 (PDF, 97,61 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VII/36/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania "Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1785B Mielnik - Mętna - Adamowo"

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-04-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-04-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-04-26