VII/38/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.2852

Uchwała Nr VII/38/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693,  poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 19.024.811zł, z tego:
- bieżące w wysokości 18.519.849zł
- majątkowe w wysokości 504.962zł

Wydatki ogółem 20.201.496zł, z tego:
- bieżące w wysokości 17.193.482zł
- majątkowe w wysokości 3.008.014zł

§ 6. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.176.685zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 246.000zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 930.685zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

 • VII/38/19 (PDF, 620,12 KB) Podgląd załącznika

  Uchwała Nr VII/38/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-04-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-05-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-04-26