VII/39/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.2401

Uchwała Nr VII/39/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Mielnik

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin konsultacji społecznych w Gminie Mielnik, określający zasady i tryb ich przeprowadzania.

§ 2. Regulamin konsultacji społecznych, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XV/84/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VII/39/19 (PDF, 196,68 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Mielnik (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-04-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-04-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-04-26