VII/41/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.2402

Uchwała Nr VII/41/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w statucie Gminy Mielnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Mielnik stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26  czerwca 2003 r., w sprawie uchwalenia statutu Gminy Mielnik (t. j. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.  3669; zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r., poz. 3506  i  poz. 4022) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 25 ust. 2. otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Porządek obrad powinien przewidywać w szczególności: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, informację Wójta Gminy o jego pracy w okresie między sesjami, interpelacje i zapytania, rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał, informację o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez radnych, wolne wnioski i informacje.”;

2) § 26 otrzymuje nowe brzmienie:

„Radny ma prawo do zgłaszania zapytań i interpelacji na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-04-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-04-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-04-26