VII/42/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.2433

Uchwała Nr VII/42/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik na rok 2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r poz.506) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U. z 2019 r poz.122) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik na rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VII/42/19 (PDF, 184,51 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik na rok 2019 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-04-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-04-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-04-26