VIII/43/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3379

Uchwała Nr VIII/43/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 19.554.010zł, z tego:
- bieżące w wysokości 18.977.659zł
- majątkowe w wysokości 576.351

Wydatki ogółem 20.730.695zł, z tego:
- bieżące w wysokości 17.702.681zł
- majątkowe w wysokości 3.028.014zł

§ 6. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.176.685zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 246.000zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 930.685zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VIII/43/19 (PDF, 586,17 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-06-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-06-21