VIII/47/19

Uchwała Nr VIII/47/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
2) Sprawozdaniem finansowym,
3) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) Informacją o stanie mienia komunalnego,
5) Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VIII/47/19 (PDF, 94,55 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VIII/47/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-06-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-06-21