VIII/51/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3299

Uchwała Nr VIII/51/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Mielnik oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 10 i art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z póżn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 117), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Mielnik.

2. W cenniku opłat uwzględnia się uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

3. Cennik opłat za przewóz osób określa załącznik nr 1 do uchwały.

4. Nie pobiera się opłat za przewóz bagażu i zwierząt.

5. Bilet stanowi dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą jego otrzymania i zachowuje ważność do chwili opuszczenia pojazdu przez osobę, która uiściła opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia do przystanku docelowego lub przystanku końcowego, właściwego dla danego kierunku linii.

6. Bilet miesięczny - imienny jest wystawiany na okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. Bilet upoważnia do wielokrotnego przejazdu w dniach danego miesiąca na wykupionej trasie.

7. Sposób ustalania opłat dodatkowych i manipulacyjnych określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VIII/51/19 (PDF, 259,99 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VIII/51/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Mielnik oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-06-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-06-21