VIII/52/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3300

Uchwała Nr VIII/52/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielnik na lata 2019 - 2023"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, 1496) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielnik na lata 2019 - 2023" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/178/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielnik na lata 2018 - 2022"

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VIII/52/19 (PDF, 199,49 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielnik na lata 2019 - 2023" (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-06-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-06-21