VIII/53/19

Uchwała Nr VIII/53/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5, 5a i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 534, 730,761), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik od 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VIII/53/19 (PDF, 262,14 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku (uchwała wraz z załącznikiem i uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-06-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-06-21