X/64/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.4872

Uchwała Nr  X/64/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. poz. 1309) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 21.359.526zł, z tego:
- bieżące w wysokości 19.464.798zł
- majątkowe w wysokości 1.894.728zł

Wydatki ogółem 22.536.211zł, z tego:
- bieżące w wysokości 17.939.494zł
- majątkowe w wysokości 4.596.717zł

§ 8. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.176.685zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 246.000zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 930.685zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • X/64/19 (PDF, 799,34 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-09-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-10-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-10-09