X/66/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.4680

Uchwała Nr X/66/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506, zm.: poz. 1309, poz. 1571) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 4351) w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) grunty i budynki lub ich części związane z prowadzeniem statutowej działalności polegającej na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, za wyjątkiem gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

 

--

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załączniki do treści

  • X/66/19 (PDF, 97,86 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr X/66/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-09-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-10-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-10-09