X/68/19

Uchwała Nr X/68/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Mielniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309 i 1571), art. 127 ust. 2, art. 223, art. 257 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalność zakończyło Publiczne Gimnazjum w Mielniku, ul. Brzeska 132, 17-307 Mielnik, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

§ 2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Mielniku, będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których to Gimnazjum było ostatnim miejscem pracy, będzie naliczany w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

§ 3. Mienie Gimnazjum z dniem 1 września 2019 r. przechodzi na rzecz Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

§ 4. Należności i zobowiązania Gimnazjum z dniem 1 września 2019 r. przejmuje Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

§ 5. Dokumentacja Gimnazjum, w tym dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania, pozostaje w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • X/68/19 (PDF, 98,11 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr X/68/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-09-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-10-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-10-09