X/69/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.4681

Uchwała Nr X/69/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309 i 1571), art. 30 ust. 6, art. 34a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287 ) - Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/187/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:  " 3) Szkole - rozumie się przez to Zespół Szkół w Mielniku, w skład którego wchodzą przedszkole i szkoła podstawowa, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mielnik;
2) § 8 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:   "1) wychowawstwo klasy - w wysokości 300 zł miesięcznie;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • X/69/19 (PDF, 97,76 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-09-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-10-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-10-09