X/70/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.4682

Uchwała Nr X/70/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 i 1309) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr IX/62/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 3966) wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § ust. 3 otrzymuje brzmienie o treści:
  „3. Umowy najmu socjalnego zawiera się z osobami, które mieszkają na terenie gminy i korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku”.
 2. W § 2 skreśla się ust. 6 i ust. 8.
 3. §10 otrzymuje nowe brzmienie:
  „§ 10. W przypadku opuszczenia na stałe lokalu przez najemcę, umowa najmu może być zawarta z osobami stale zamieszkującymi z najemcą, prowadzącymi z nim wspólnie gospodarstwo domowe”.
 4. § 11 otrzymuje nowe brzmienie:
  „§ 11. W przypadku śmierci najemcy lub byłego najemcy umowa najmu może być zawarta z pozostałymi w lokalu osobami stale zamieszkującymi wraz z najemcą i prowadzącymi z nim wspólne gospodarstwo domowe”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

 • X/70/19 (PDF, 99,38 KB) Podgląd załącznika

  Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-09-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-10-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-10-09