X/71/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.4683

Uchwała Nr X/71/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1571) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. z 2019 r, poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku (Dz. U. Woj. Podl. z dnia 25 marca 2015 r. poz. 889).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • X/71/19 (PDF, 215,66 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-09-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-10-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-10-09