XI/75/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.5367

Uchwała Nr XI/75/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej o numerze geodezyjnym 5794 położonej w Mielniku, biegnącej od ulicy Brzeskiej w kierunku działki nr 5793/2, nadaje się nazwę ulicy Słoneczna.

§ 2. Lokalizację ulicy przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XI/75/19 (PDF, 599,63 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/75/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-11-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-20