XI/77/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.5369

Uchwała Nr XI/77/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.: poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz.1256, poz. 1309 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019  (M.P. z 2019 r. poz. 1017) z kwoty  58,46 zł za 1q do kwoty 40,00 zł  za 1q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XI/77/19 (PDF, 96,04 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/77/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-11-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-20