XI/78/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.5370

Uchwała Nr XI/78/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.: poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) i  art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)  (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.1170) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Mielnik:

1. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 412,00zł
2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 742,00zł
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 906,00zł

2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do uchwały;

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 988,00zł
2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1071,00zł
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1154,00zł

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 906,00zł

6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) według stawek określonych w załączniku Nr 3 do uchwały;

7. Od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) mniejszej niż 22 miejsca - 1071,00zł
2) równej lub wyższej niż 22 miejsca -1401,00zł

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Gminy Mielnik Nr  X/58/15 z  24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2015r. poz.3845).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 199/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszone w niniejszej ustawe- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załączniki do treści

  • XI/78/19 (PDF, 346,28 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/78/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-11-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-20