XI/79/19

Uchwała Nr XI/79/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Uznaje się za bezzasadną petycję z dnia 23 sierpnia 2019 r. wniesioną przez radcę prawnego Kancelarii Casus Noster w Lublinie w przedmiocie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

2. Sposób rozpatrzenia petycji zawiera uzasadnienie do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przesłania uchwały podmiotowi wnoszącemu petycję.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Mielnik w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XI/79/19 (PDF, 194,64 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/79/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów (uchwała wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-11-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-20