XI/80/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.5371

Uchwała Nr XI/80/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z poźn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, poz. 1579, poz. 2020), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/150/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 14 września 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r., poz. 3458).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XI/80/19 (PDF, 210,49 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-11-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-20