XI/81/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.5372

Uchwała Nr XI/81/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z poźn. zm. ) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, poz. 1579, poz. 2020), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstałe po segregacji u źródła;
2) papier (odpady z papieru, w tym tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury);
2) szkło (białe i kolorowe- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła);
3) metale i tworzywa sztuczne (odpady metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe);
4) bioodpady;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
12) opakowania wielomateriałowe;
13) popiół i żużel z palenisk domowych;
14) odzież i tekstylia;
15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

2. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane odpady komunalne i powiadamia o tym wójta.

3. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane są w podziale na odpowiednie frakcje, o których mowa w § 1 ust. 1, gromadzone są w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tych frakcji.

§ 2. Rodzaj oraz minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Mielnik określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik.

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w zabudowie wielorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 1 raz w tygodniu
b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe- 1 raz w miesiącu,
- bioodpady- nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

2) w zabudowie jednorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- odbierane co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca,
b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło - 1 raz na dwa miesiące,
- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe- 1 raz w miesiącu,
- papier i tektura- 1 raz na kwartał,
- bioodpady- odbierane co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca.

2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

§ 4. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do PSZOK. Dodatkowo zużyte baterie można przekazać do pojemników ustawionych na terenie Urzędu Gminy Mielnik i w Zespole Szkół w Mielniku.

§ 5. Przeterminowane leki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w punkcie aptecznym i przychodni oraz w PSZOK.

§ 6. Chemikalia, odzież i tekstylia, popiół i żużel należy dostarczyć do PSZOK.

§ 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony (z pojazdów o masie do 3,5 ton) powstałe w gospodarstwach domowych odbierane będą od mieszkańców bezpośrednio w ramach mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów 1 raz w roku oraz na bieżąco można dostarczyć do PSZOK.

§ 8. Odpady powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont. W przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie, odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych), w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego, należy dostarczać do PSZOK.

§ 9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazać na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu do PSZOK oraz odbierane będą od mieszkańców bezpośrednio w ramach mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1 raz w roku.

§ 10. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się w Mielniku, ul. Popław 8, czynny w godz. 8.00-15.00.

§ 11. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy osobiście, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, email:  gmina@mielnik.com.pl, w terminie 7 dni od  daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem  reklamacji. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela  nieruchomości, rodzaju odpadów komunalnych, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych także numeru lokalu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXV/151/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 września 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XI/81/19 (PDF, 109,53 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/81/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-11-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-20