XI/82/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.5373

Uchwała Nr XI/82/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, poz. 1579, poz. 2020) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się zebranych na terenie nieruchomści nieczystości ciekłych.

§ 2. Udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych może nastąpić przez okazanie faktur, rachunków, paragonów lub dowodów zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości, jeżeli z dokumentów tych wynika wykonanie wyżej wymienionych obowiązków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlasiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XI/82/19 (PDF, 95,01 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/82/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-11-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-20