XII/84/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2020.657

Uchwała Nr XII/84/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 22.378.003 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 20.483.275 zł
- majątkowe w wysokości 1.894.728 zł

Wydatki ogółem 23.570.906 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 18.410.229 zł
- majątkowe w wysokości 5.160.677 zł

§ 7. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.192.903 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 46.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 1.146.903 zł.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1.946.903 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 754.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XII/84/19 (PDF, 724,59 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XII/84/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2020-01-13