XII/85/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2020.152

Uchwała Nr XII/85/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. z 2019 r. poz. 1309, 1996, 1815) oraz art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, zm.z 2018 r. poz. 12, 317, z 2019 r. poz. 698, 730, 1693, 1716, 1815) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urzadzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) za zajęcie jezdni:

a) do 50% szerokości:

- w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł;
- dla pozostałych urządzeń - 6,00 zł;

b) powyżej 50% szerokości:

- w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł;
- dla pozostałych urządzeń - 5,00 zł;

2) za zajęcie chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, dróg rowerowych i ciągów pieszych:

- w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł;
- dla pozostałych urządzeń - 6,00 zł;

3) za zajęcie drogowego obiektu inżynierskiego (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe):

- w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł;
- dla pozostałych urządzeń - 10,00 zł;

4) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (pobocza, pas zieleni, rowy):

- w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł;
- dla pozostałych urządzeń - 4,00 zł;

2. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w pasie drogowym:

- w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 zł;
- dla pozostałych urządzeń - 25,00 zł;

2) na drogowym obiekcie inżynierskim:

- w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 zł;
- dla pozostałych urządzeń - 200,00 zł;

3. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzanie drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące stawki opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego obiektu za każdy dzień zajęcia:

1) w pasie drogowym:

- w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł;
- dla pozostałych obiektów - 1,00 zł;

2) na drogowym obiekcie inżynierskim:

- w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł;
- dla pozostałych obiektów - 2,00 zł;

4. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez powierzchnię reklamy, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień umieszczenia - 2,00 zł;

5. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego na prawach wyłączności (np.: ustawienie pojemnika, ogródki gastronomiczne, pod parkingi, tymczasowe stoiska handlowe i ekspozycje) w celach innych niż wymienione w ust. 1 - 4, ustala się następującą stwkę opłaty za każdy dzień zajęcia - 3,00 zł;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/26/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 615).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XII/85/19 (PDF, 100,75 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XII/85/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2020-01-13