XII/87/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2020.658

Uchwała Nr XII/87/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 20.951.454 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.259.088 zł,
- majątkowe w wysokości 1.692.366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 22.467.454 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18.270.197 zł,
- majątkowe w wysokości 4.197.257 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 110.000 zł,

2) celową w wysokości - 56.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.516.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 1.246.000 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 270.000zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.270.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 754.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.246.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 754.000 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, który wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki - w kwocie 500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 278.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 396.986 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

 1. sołectwa Adamowo-Mętna kwotę 29.338 zł.
 2. sołectwa Homoty kwotę 22.506 zł.
 3. sołectwa Maćkowicze kwotę 30.463 zł.
 4. sołectwa Mielnik kwotę 80.378 zł.
 5. sołectwa Moszczona Królewska kwotę 31.508 zł.
 6. sołectwa Niemirów kwotę 26.203 zł.
 7. sołectwa Osłowo kwotę 24.033 zł.
 8. sołectwa Pawłowicze kwotę 22.426 zł.
 9. sołectwa Radziwiłłówka kwotę 24.194 zł.
 10. sołectwa Sutno kwotę 26.203 zł.
 11. sołectwa Tokary kwotę 27.730 zł.
 12. sołectwa Wajków kwotę 20.496 zł.
 13. sołectwa Wilanowo kwotę 31.508 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.676.170 zł, koszty - 1.734.780 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 210.000 zł; wydatki - 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonego w § 7 Uchwały;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

 • XII/87/19 (PDF, 889,02 KB) Podgląd załącznika

  Uchwała Nr XII/87/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2020 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2020-01-13