XII/88/19

Uchwała Nr XII/88/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art.  226,  art.  227,  art.  228,  art.  229 i  art.  243  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r.  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na  lata 2020 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci  moc  Uchwała  Nr  V/23/19  Rady  Gminy  Mielnik  z dnia 21 stycznia 2019  roku  w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 - 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XII/88/19 (PDF, 3,1 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XII/88/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2020 – 2030 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2020-01-13