XII/89/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2020.153

Uchwała Nr XII/89/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w   ośrodkach wsparcia i   mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818), Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i  mieszkaniach chronionych.

§ 2. Pomoc w formie tymczasowego schronienia w  ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych przysługuje osobom tego pozbawionym, w  tym bezdomnym zgodnie z  ustawą z  dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej.

§ 3. Pobyt osoby skierowanej do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego jest odpłatny. Gmina pokrywa cześć kosztów, stanowiących różnice pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, a opłatą uiszczaną przez osobę umieszczona w  ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym.

§ 4. Osoby przebywające krócej niż miesiąc oraz opuszczające ośrodek wsparcia i mieszkanie chronione w  trakcie miesiąca kalendarzowego ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu w ośrodku lub mieszkaniu chronionym w  danym miesiącu.

§ 5. Miesięczny koszt utrzymania osoby, zasady regulowania odpłatności oraz szczegółowe zasady funkcjonowania ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego ustalane będą na podstawie porozumienia/umowy zawartej pomiędzy osoba reprezentującą Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mielniku a osoba reprezentująca ośrodek wsparcia lub mieszkanie chronione, na terenie którego przebywa osoba skierowana.

§ 6. 1. Opłatę za pobyt w  ośrodkach wsparcia i  mieszkaniach chronionych ustala się w  uzgodnieniu z  osobą kierowaną. Przy ustalaniu odpłatności stosuje się odpowiednio poniższe tabele:

1) zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych z  wyłączeniem opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w  schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:

Lp. Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Miesięczna wysokość odpłatności liczona w % od dochodu osoby lub rodziny 
1. do 100% nieodpłatnie
2. powyżej 100% do 150% 30%
3. powyżej 150% do 200% 50%
4. powyżej 200% do 250% 70%
5. powyżej 250% 100%

 

2) zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych:

Lp. Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Miesięczna wysokość odpłatności liczona w % od dochodu osoby lub rodziny
1. do 100% 30%
2. powyżej 100% do 150% 50%
3. powyżej 150% do 200% 70%
4. powyżej 200% do 250% 90%
5. powyżej 250% 100%


3) zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w  schronisku dla osób bezdomnych z  usługami opiekuńczymi:

Lp. Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Miesięczna wysokość odpłatności liczona w % od dochodu osoby lub rodziny
1. do 100% 50%
2. powyżej 100% do 150% 70%
3. powyżej 150% do 200% 80%
4. powyżej 200% do 250% 90%
5. powyżej 250% 100%


2. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym jaką ponosi osoba skierowana nie może przekroczyć miesięcznego kosztu jej pobytu.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w  ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym mogą być zwolnione z  częściowej lub całkowitej opłaty na wniosek własny, członka rodziny lub pracownika socjalnego. Zwolnienie przysługuje na czas określony i może nastąpić w  przypadku:

1) wnoszenia opłat za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

2) strat materialnych powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

3) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,

4) występowania szczególnie uzasadnionych okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, niepełnosprawność stwierdzonych na podstawie udokumentowanych wydatków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, na zakup leków, dojazdy do lekarza specjalisty, badania specjalistyczne potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty,

5) innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXV/152/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcie i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 3460) i uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Mielnik z  dnia 27 grudnia 2018  r. o   zmianie uchwały w  sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcie i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z  2018  r. poz. 5479).

§ 10. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XII/89/19 (PDF, 106,91 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XII/89/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2020-01-13